Algemene Voorwaarden – RafaelBenjamin.nl

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door RafaelBenjamin.nl, hierna te noemen “het Webdesign Bureau”. Door gebruik te maken van de diensten van het Webdesign Bureau stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.

Offertes en Overeenkomsten
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van het Webdesign Bureau en deze schriftelijk of elektronisch bevestigt.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en kunnen leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke prijsopgave.

Uitvoering van Diensten
3.1 Het Webdesign Bureau zal zich inspannen om de diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
3.2 De opdrachtgever dient alle benodigde informatie en materialen tijdig en volledig aan te leveren aan het Webdesign Bureau om een efficiënte uitvoering van de diensten mogelijk te maken.
3.3 Het Webdesign Bureau behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten te weigeren indien deze in strijd zijn met de wet, immoreel zijn of op enige wijze schadelijk kunnen zijn voor het Webdesign Bureau.

Intellectueel Eigendom
4.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de door het Webdesign Bureau verstrekte ontwerpen, materialen, software, en andere creatieve uitingen, berusten bij het Webdesign Bureau, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de geleverde diensten voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij anders overeengekomen.

Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de factuur of overeenkomst.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het Webdesign Bureau gerechtigd de uitvoering van diensten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Eventuele kosten die het Webdesign Bureau maakt ter incasso van openstaande facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
6.1 Het Webdesign Bureau is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van het Webdesign Bureau.
6.2 De totale aansprakelijkheid van het Webdesign Bureau voor schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt, dan wel tot het factuurbedrag van de geleverde diensten.

Geheimhouding
Het Webdesign Bureau zal alle informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet aan derden openbaar maken, tenzij wettelijk verplicht.

Overmacht
Het Webdesign Bureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, het niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers of andere derden, …

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen het Webdesign Bureau en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Webdesign Bureau gevestigd is.

Chat openen
Hoi, Hoe kan ik je helpen? 🙂